Intervjuer

Kommissionens gemensamma tjänst för tolkning och konferenser (SCIC), Europaparlamentets tolktjänst och den svenska regeringen kommer att vara de tre största tolkkunderna under det svenska ordförandeskapet. Vi intervjuat nyckelpersonerna för svensk tolkning vid dessa tre institutioner för att få en bild av hur situationen ser ut idag.

Kommissionen

"En stor kraftansträngning och en enorm utmaning" - de orden kommer först när Annica Östlund, svensk kabinchef på Kommissionen, ska beskriva vad det svenska ordförandeskapet betyder för den svenska kabinen på Kommissionen. Det kommer att ställas fler krav på kabinen, både kvalitativa och kvantitativa. Många möten som normalt inte har svensk tolkning får nu svensk ordförande och de ska både tala och lyssna till svenska. På kommissionen arbetar tolkarna i de mindre språken mest på Ministerrådet, och det kommer att vara fallet i ännu högre grad under ordförandeskapet.

Idag har man 17 tjänstemän i kabinen och 40 tolkar på frilanslistan, och det behövs! SCIC erbjuder under det svenska ordförandeskapet svensk tolkning i 8-12 möten per dag i Bryssel och i Sverige (alla institutioner). Till detta kommer de 40 - 60 mötena med tolkning (alla har dock inte svensk tolkning) i Sverige under ordförandeskapet.

Man har arbetat med att förbereda sina tolkar på ordförandeskapet ända sedan Sverige gick med i EU. Det har ordnats dels tolkutbildningar i Sverige och Bryssel dels språkutbildning både för svenska tolkar som vill lägga till andra språk och för andra tolkar ifrån andra kabiner som vill lägga till svenska. Dessutom har man under hösten haft föreläsningar med företrädare ifrån Sveriges representation, ofta samma personer som sedan kommer att sitta som mötesordföranden under ordförandeskapet. Både fast anställda och frilansande tolkar har deltagit i utbildningen. Man arbetar mycket nära sina frilansande tolkar, de håller minst lika hög kvalitet som de fast anställda och frilansarna representerar nu 2/3 av den svenska kabinen!

Man också samarbetar dagligen med det svenska 2001-sekretariatet på UD. En särskild samordnare har utsetts ifrån den svenska kabinen och hon har varit i Sverige i tre omgångar redan för att stötta sekretariatet med kunskap om tolkning, ISO-standard och liknande logistiska frågor.

Europaparlamentet

"Visst kommer det att talas mer svenska på Europaparlamentet under ordförandeskapet!", det säger Anne-Marie Widlund, kabinchef i svenska kabinen på Europaparlamentet. Ordföranden i Ministerrådet besöker Kammaren i Parlamentet varje plenarmöte för frågestund och under första halvåret 2001 är dessa ministrar svenskar. Förutom att det då talas mer svenska i plenum blir den svenska kabinen också ministerns öra.

Till detta krävs naturligtvis skickliga och erfarna tolkar, och dessa tolkar rekryteras redan nu. Det gäller att vara ute i god tid. Däremot har Anne-Marie Widlund inte märkt att det skulle vara svårare att rekrytera tolkar inför det svenska ordförandeskapet på grund av tolkbrist eller dylikt. Eftersom antalet möten är relativt konstant på Parlamentet är det förhållandevis okomplicerat att planera.

Det är också tänkbart att fler möten kommer att arrangeras där svenska ingår som aktivt språk under ordförandeskapet, men än så länge finns inga konkreta planer på det. Av hävd finns det också ett större intresse ifrån de politiska grupperna att under ett ordförandeskap besöka ordförandelandet. Ännu är det för tidigt att uttala sig om vilka grupper som kommer att åka.

Att man skulle organisera möten med färre språk håller inte Anne-Marie Widlund för troligt. Det görs normalt inte på Europaparlamentet eftersom det är en folkvald församling, där man ska ha rätt att tala sitt eget språk.

Inför ordförandeskapet har den svenska kabinen förberett både sig själv och kollegor med svenska i andra kabiner genom att anordna simultanövningar i svenska och att bjuda in gästföreläsare. Föreläsare har bland annat varit Kenneth Larsson, språklig samordnare för svenska på Kommissionens översättningsavdelning och Sven Backlund ifrån Europaparlamentets dokumentationsavdelning. Man ska dessutom träffa representanter ifrån den svenska representationen.

Svenska regeringens 2001-sekretariat

På det svenska 2001-sekretariatet sitter Christina Tillfors och Maria Sjöström-Gisslén. De är bl a ansvariga för språkfrågor och tolksamordning under ordförandeskapet. Förutom språkfrågor sysslar man också med bemanning av ordförandeposterna i de olika rådsarbetsgrupperna och kalendariefrågor.

2001-sekretariatet började sitt arbete på våren 1999 och har vuxit till ett 40-tal anställda idag, men redan efter ordförandeskapet börjar man avveckla sig själv och i slutet av 2001 ska sekretariatet vara helt avvecklat. Förutom språkenheten har sekretariatet också enheter för konferens och protokoll samt enheter för transportlogistik, IT, presslogistik, budget och mötessamordning samt näringslivsfrågor.

Christina Tillfors har lång erfarenhet av rekrytering inom UD och en kort séjour på DG 9 bakom sig. Senast kommer hon ifrån Nobelstiftelsen. Hon har ingen tidigare direkt erfarenhet av tolkfrågor, men däremot internationell erfarenhet och lång vana av personalfrågor.

Maria Sjöström-Gisslén är civilekonomi i botten, men gjorde uttagningsprovet till översättare på Kommissionen när Sverige blev medlem. Därefter arbetade hon som översättare på Kommissionen i 1 ½ år och på Kommissionens representationskontor i Stockholm i tre år. Maria har också arbetat med tolkning som hjälpmedel och tycker att det varit funktionellt i olika möten och diskussioner.

Som ett led i planeringen för det svenska ordförandeskapet har man följt andra ordförandeskap mycket nära, under det finska och portugisiska ordförandeskapet hade man en svensk UD-tjänsteman knuten till deras sekretariat och dessa arbetar nu på 2001-sekretariatet. Framförallt har man tittat på det finska ordförandeskapet eftersom det i mångt och mycket påminner om det svenska, man arrangerade det för första gången och man hade, liksom Sverige, en hög ambitionsnivå. Och trots att man var mer centraliserad än Sverige i val av mötesplatser strävade man ändå efter att sprida mötena över landet, betydligt mer än tidigare ordförandeskap.

Sekretariatet har genomfört upphandlingar av tolktjänster respektive tolkteknik och konferensutrustning. Detta har lett till att alla möten i kalendariet kommer att få sina tolkar ifrån SCIC. Tekniken levereras av Informationsteknik. Sedan upphandlingen blev klar har man satt sig ner och diskuterat och planerat med kontaktpersoner ifrån SCIC respektive Informationsteknik. SCIC har en särskilt avdelat samordnare för det svenska ordförandeskapet som arbetar nära 2001-sekretariatet.

Det kommer att arrangeras totalt ett 80-tal möten på 44 orter i landet. En enorm logistisk utmaning alltså. Det är dock inte säkert att alla möten kommer att ha tolkning. Varje möte arrangeras av en projektgrupp och man diskuterar sig fram till vilken tolkregim som behövs. Man arbetar utifrån etablerad praxis, men också utifrån faktiska behov. Det är ju t ex praxis att ha ordförandelandets språk med på informella minister möten med tolkning, även om många svenska tjänstemän och ministrar ofta använder engelska.

Christina och Maria har rest runt landet till de olika orterna och inventerat befintliga lokaler, man kommer i första hand att använda sig av befintliga konferensanläggningar, mässhallar e d. Tolkteknik tar ju viss plats och man har varit tvungen att mäta lokaler mycket noggrant för att se till att kabinerna får plats. Under ordförandeskapet kommer man att resa med de olika mötena. Det är alltså Christina och Maria som tolkarna kommer att möta under ordförandeskapet.

Läs mera på:

Kommissionen:

Kommissionens gemensamma tolktjänst:

Europaparlamentet:

Europaparlamentets tolktjänst:

Det svenska 2001-sekretariatet:Recommended citation format:
AIIC Sverige. "Intervjuer". aiic.co.uk November 23, 2000. Accessed February 21, 2020. <http://aiic.co.uk/p/289>.